ฝ่ายสนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์

นายจีรพงษ์ คีลาวงค์
Jeerapong Keelawong

หัวหน้าฝ่ายสนันสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์
Chief of Audio-Visual Aid Subdivision

Tel 0 5391 6109 Fax 0 5391 6384
jeerapong@mfu.ac.th

นายวรกร สุวรรณ์
Worakorn Suwan

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax 0 5391 6384
worakorn.suw@mfu.ac.th

นายสมคิด มหาวรรณ์
Somkid Mahawan

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax 0 5391 6384
somkid.mah@mfu.ac.th

นายนำพล แก้วคำอ้าย
Nampol Kawkameay

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax 0 5391 6384
nampol.kaw@mfu.ac.th

นายมนตรี อุตระกาศ
Montree Aoodtagard

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax 0 5391 6384
montree.aoo@mfu.ac.th

นายวิศรุต อินต๊ะขัน
Wisarut Intakhan

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax 0 5391 6384
wisarut.int@mfu.ac.th

นายกฤตนัย ใบแสง
Kritanai Baiseang

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax 0 5391 6384
kritanai.bai@mfu.ac.th

นายรักษ์พงค์ มานะตระกูลกิจ
Wiraphong Manatakulkit

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax 0 5391 6384
wiraphong.man@mfu.ac.th

นายรณกฤต วิเศษรัตน์
Ronnakrit Wisearat

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax 0 5391 6384
ronnakrit.wis@mfu.ac.th

นายหัสดินทร์ กิ่งแก้ว
Hassdin Kingkeaw

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax 0 5391 6384
hussadin.kin@mfu.ac.th

นายมงคล สมเสมอใจ
Mongkol Somsamerjai

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax 0 5391 6384
mongkol.som@mfu.ac.th

นายเจนณรงค์ ปันทะยศ
Jannarong Pantayos

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax 0 5391 6384
jannarong.pan@mfu.ac.th

นายนที สิทธิแก้ว
Natee Sitthikaew

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax 0 5391 6384
natee.sit@mfu.ac.th