ฝ่ายสนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์

นายมนตรี อุตระกาศ
Montree Aoodtagard

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสนันสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์
Acting Chief of Audio-Visual Aid Subdivision

Tel 0 5391 6109 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
montree.aoo@mfu.ac.th

นายจีรพงษ์ คีลาวงค์
Jeerapong Keelawong

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
jeerapong@mfu.ac.th

นายสมคิด มหาวรรณ์
Somkid Mahawan

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
somkid.mah@mfu.ac.th

นายนำพล แก้วคำอ้าย
Nampol Kawkameay

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
nampol.kaw@mfu.ac.th

นายวรกร สุวรรณ์
Worakorn Suwan

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
worakorn.suw@mfu.ac.th

นายวิศรุต อินต๊ะขัน
Wisarut Intakhan

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
wisarut.int@mfu.ac.th

นายกฤตนัย ใบแสง
Kritanai Baiseang

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
kritanai.bai@mfu.ac.th

นายรักษ์พงค์ มานะตระกูลกิจ
Wiraphong Manatakulkit

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
wiraphong.man@mfu.ac.th

นายรณกฤต วิเศษรัตน์
Ronnakrit Wisearat

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
ronnakrit.wis@mfu.ac.th

นายหัสดินทร์ กิ่งแก้ว
Hassdin Kingkeaw

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6109Fax: 0 5391 7897 ext 8040
hussadin.kin@mfu.ac.th

นายมงคล สมเสมอใจ
Mongkol Somsamerjai

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
mongkol.som@mfu.ac.th

นายเจนณรงค์ ปันทะยศ
Jannarong Pantayos

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
jannarong.pan@mfu.ac.th

นายนที สิทธิแก้ว
Natee Sitthikaew

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
natee.sit@mfu.ac.th

นายอาทิตย์ อำพรสุวรรณ
Athit Ampornsuwan

ช่างเทคนิค
AV Technician

Tel 0 5391 6101 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
athit.amp@mfu.ac.th