ฝ่ายบริหาร

นางภัทร์ฐิตา ถุงแก้ว
Pattita Thungkaew

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
Chief of Academic Service Subdivision

Tel 0 5391 6410 Fax 0 5391 6384
pattita.thu@mfu.ac.th

นางสาววิภาเพ็ญ หวังสันติธรรม
Wipapen Wangsontitham

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6438
Fax 0 5391 6384
wipapen.wan@mfu.ac.th

นางสาวอชิรญา อุดปิน
Ashiraya Udpin

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6386
Fax 0 5391 6384
ashiraya.sri@mfu.ac.th

นางสาวขวัญนภา แก้วอาจ
Khaunnapa Kaewart

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6410
Fax 0 5391 6384
khaunnapa.kae@mfu.ac.th

นางนิตยา งามเหมาะ
Nittaya Ngommoh

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6386
Fax 0 5391 6384
nittaya.ngo@mfu.ac.th