ฝ่ายบริการวิชาการ

นางกมลชนก คำแก้ว
Kamolchanok Khomkaew

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
Chief of Academic Service Subdivision

Tel 0 5391 6410 Fax 0 5391 6384
kamolchanok.kho@mfu.ac.th

นางดารุนันท์ นันตา
Darunan Nanta

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6386
Fax 0 5391 6384
darunan@mfu.ac.th

นางสาวอชิรญา อุดปิน
Ashiraya Udpin

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6386
Fax 0 5391 6384
ashiraya.sri@mfu.ac.th

นางสาวขวัญนภา แก้วอาจ
Khaunnapa Kaewart

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6410
Fax 0 5391 6384
khaunnapa.kae@mfu.ac.th

นางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา
Tapanee Puapunpattanal

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6438
Fax 0 5391 6384
tapanee.pua@mfu.ac.th