ฝ่ายบริการวิชาการ

นางกมลชนก คำแก้ว
Kamolchanok Khomkaew

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
Chief of Academic Service Subdivision

Tel: 0 5391 7897 ext 8031
kamolchanok.kho@mfu.ac.th

 

 

นางดารุนันท์ นันตา
Darunan Nanta

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8033
darunan@remove-thismfu.ac.th

 

 

นางสาวขวัญนภา แก้วอาจ
Khaunnapa Kaewart

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8035
khaunnapa.kae@mfu.ac.th

 

นางสาวอชิรญา อุดปิน
Ashiraya Utpin

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8034
ashiraya.sri@mfu.ac.th

 

 

นางสาวเนรัญชลา โปธาคำ
Neranchala Pothakham

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8036
narunchala.pot@mfu.ac.th

 

นางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา
Tapanee Puapunpattana

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8032
tapanee.pua@mfu.ac.th

 

 

นายศตวรรษ หน่อแก้ว 
Sattawat Norkaew

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8037
sattawat.nor@mfu.ac.th