ฝ่ายบริการวิชาการ

นางกมลชนก คำแก้ว
Kamolchanok Khomkaew

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
Chief of Academic Service Subdivision

Tel: 0 5391 7897 ext 8031 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
kamolchanok.kho@mfu.ac.th

นางดารุนันท์ นันตา
Darunan Nanta

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8033
darunan@remove-thismfu.ac.th

นางสาวอชิรญา อุดปิน
Ashiraya Udpin

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8034
ashiraya.sri@mfu.ac.th

นางสาวขวัญนภา แก้วอาจ
Khaunnapa Kaewart

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8035
khaunnapa.kae@mfu.ac.th

นางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา
Tapanee Puapunpattana

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8032
tapanee.pua@mfu.ac.th