ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดการสมาร์ทฟาร์มเบื้องต้น (Smart farm)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการไม่เก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

                สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ การจัดการสมาร์ทฟาร์มเบื้องต้น  ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ณ ห้อง ME-414 ชั้น 4 อาคาร  E-Park (M-Square) และศึกษาดูงานที่ เอเจนาโน ไฮโดรฟาร์ม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดทำสมาร์ทฟาร์มเบื้องต้น พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพทางด้านการผลิต และพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีสมาร์ทฟาร์ม นั้น 

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้อการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             * โทรศัพท์ 0 5391 6386

             * มือถือ 08 9225 6558

             * LINE ID : academic.mfu

โทรสาร 0 5391 6384 หรือ

E-mail: info@cas.mfu.ac.th 

ประกาศข่าว: