ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Short Course Training: Community-Based Rehabilitation for People with Disability and Aging)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารศูนย์บริการวิชาการ ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมระยะสั้น : การอบรมมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Short Course Training : Community-Based Rehabilitation for People with Disability and Aging) ในระหว่างวันที่ 4 - 15 มิถุนายน  2561 ณ อาคารณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อาคารปัญจภูมิ 2) ชั้น 10 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต้นแบบการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารสุข หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน CBR เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมในบริบทของชุมชนและสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถริเริ่มสร้างนวัตกรรมสุขภาพ นั้น  

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำหน่วยงานของรัฐ สถานสงเคราะห์คนชรา  ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนศึกษาพิเศษ และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัดผู้เข้าอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (PTCEU) จำนวน 60 หน่วย

** อัตราค่าลงทะเบียน - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ค่าลงทะเบียน 13,500 บาท ต่อท่่าน

                           - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันจันทร์ที่ที่ 30 เมษายน 2561 ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท ต่อท่าน 

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             * โทรศัพท์ 0 5391 6386

             * มือถือ 08 9225 6558

             * LINE ID : academic.mfu

ดาวน์โหลดเอกสาร

  

ประกาศข่าว: